ĐẶT HÀNG

Nội dung cần trao đổi để đặt hàng:

Yêu cầu loại bê tông gì

-Khối lượng dự kiến

-Địa chỉ công trình

-Số điện thoại liên hệ