Hướng dẫn đầu tư xây dựng nhà ở

HƯỚNG DẪN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ Ở

1. Về thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư

Tại Khoản 1, Điều 9 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP của Chính phủ có quy định các tổ chức, cá nhân trước khi lập dự án đầu tư xây dựng nhà ở thuộc diện quy định tại Khoản 2, Điều 17 của Luật Nhà ở phải làm thủ tục đề nghị quyết định hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Nhà ở và Nghị định này.

Như vậy, trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất ở để thực hiện dự án xây dựng nhà ở mà dự án thuộc diện quy định tại các Khoản 4, 5, Điều 9 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP thì phải thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của Nghị định này.

2. Về hồ sơ pháp lý đăng ký làm chủ đầu tư, lựa chọn chủ đầu tư

Hiện nay, Bộ Xây dựng đang nghiên cứu, quy định cụ thể nội dung này trong dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định số 99/2015/NĐ-CP. Trong khi chờ Thông tư được ban hành và có hiệu lực thi hành, đề nghị Sở Xây dựng thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 1436/BXD-QLN ngày 30/6/2015 của Bộ Xây dựng. Theo đó, Sở Xây dựng được thực hiện theo quy định của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ và Thông tư số 16/2010/TT-BXD ngày 01/9/2010 của Bộ Xây dựng.

3. Về quyết định chủ trương đầu tư, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng nhà ở theo chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở

Theo quy định của Luật Nhà ở thì cơ quan có thẩm quyền khi quyết định chủ trương đầu tư hoặc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng nhà ở phải căn cứ vào chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương. Trường hợp UBND tỉnh Phú Yên đã phê duyệt chương trình phát triển nhà ở năm 2013 mà đến nay chương trình này vẫn phù hợp với tình hình thực tế của địa phương thì UBND tỉnh căn cứ vào chương trình này để xem xét, chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng nhà ở; trường hợp thấy cần thiết phải điều chỉnh chương trình phát triển nhà ở thì phải thực hiện điều chỉnh lại nội dung chương trình phát triển nhà ở để trình HĐND cùng cấp thông qua trước khi thực hiện chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng nhà ở.

Về mức kinh phí để xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở mới hoặc điều chỉnh chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở, hiện nay Bộ Xây dựng đang xây dựng công thức xác định trong Thông tư hướng dẫn Nghị định số 99/2015/NĐ-CP của Chính phủ. Trong khi chờ Thông tư ban hành và có hiệu lực thi hành, việc lập kinh phí có thể áp dụng quy định tại Thông tư số 01/2012/TT-BKHĐT ngày 09/02/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn xác định mức chi phí cho lập, thẩm định và công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội; quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu.

4. Về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo hình thức phân lô

Hiện nay, việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo hình thức phân lô bán nền được thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai, Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị và Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BXD-BNV ngày 21/11/2013 của Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP. Vì vậy, đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên thực hiện theo các quy định này.

Nguồn: baoxaydung.com

http://betonghanoi.vn

http://betonghanoi.vn/ung-dung-cua-be-tong-to-ong-chung-hap-co-cot/

Tags: ,

Tin tức khác

Những tiêu chuẩn bê tông tươi cần có

NHỮNG TIÊU CHUẨN BÊ TÔNG TƯƠI CẦN CÓ Những tiêu chuẩn bê tông tươi cần được đảm bảo như sau: -Phụ gia khoáng, vật liệu polime, composite dùng trong sản xuất bê tông các loại. – Yêu cầu về các loại bê tông đặc biệt như bê tông đầm lăn, tự lèn, bê tông siêu […]

Neo cốt thép trong bê tông tươi

NEO CỐT THÉP TRONG BÊ TÔNG TƯƠI Neo cốt thép là phương pháp buộc các thanh thép ( cốt thép ) trong các kết cấu theo ý muốn, thiết kế của công trình. Trong bê tông cốt thép để cho cốt thép có thể phát huy hết khả năng chịu lực, cần neo chắc đầu […]