Kết quả hình ảnh cho hình ảnh bê tông

Các bước sản xuất bê tông tươi

Bước 1: Lựa chọn nguyên vật liệu: đây là bước quan trọng nhất vì nguyên vật liệu ảnh hưởng đến chất lượng của sản phẩm

Bước 2: Thiết kế cấp phối: đây là giai đoạn đưa ra các thành phần tỷ lệ của các nguyên liệu, phụ gia

Bước 3: đây là giai đoạn hòa hợp tất cả các nguyên vật liệu và phụ gia sao cho đồng nhất nhất. Thời gian trộn dài hay ngắn cũng ảnh hưởng đến chất lượng của bê tông và không phù hợp với tiêu chuẩn Việt Nam.

Bước 4: Vận chuyển: sủ dụng xe chuyên dụng để vận chuyển bê tông, đồng thời vừa chở vừa trộn bê tông để tránh trường hợp bê tông bị phân tầng, khô, giảm độ sụt của bê tông

Bước 5:  đổ bê tông: đây là giai đoạn quan trọng, phải chú ý đổ bê tông cho đều và lấp đầy các lỗ trống để tránh trường hợp giảm chất  lượng của công trình

Bước 6: Đầm chặt: ở giai đoạn này, công nhân phải nén chặt bê tông để lấp đầy các lỗ trống đảm bảo sự ổn đinh của bê tông.

Bước 7: Bảo dưỡng: đây là giai đoạn cực kỳ quan trọng, nó ảnh hưởng đến cường độ, chất của bê tông

Bước 8: Kiểm tra chất lượng: đây là giai đoạn của cùng để đảm bào là bê tông đã ổn định xác định lại khối lượng đã đổ

Kết quả hình ảnh cho hinh anh xe cho be tong

link: http://betonghanoi.vn